CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân

Dự Án Khang Điền cam kết bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng theo chính sách bảo mật cao nhất phù hợp với luật hiện hành. Quyền riêng tư của quý khách hàng là rất quan trọng đối với dự án Khang Điền. Trang web này cung cấp cho khách hàng biết thông tin chung về cách dự án Khang Điền thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng.

Các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập

Tại dự án Khang Điền chúng tôi luôn coi trọng quyền riêng tư của Quý Khách. Chúng tôi cam kết tuân thủ tất cả các luật áp dụng về bảo mật dữ liệu/quyền riêng tư.

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân mà quý khách cung cấp bao gồm tên, địa chỉ, email, số điện thoại.

Cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân đã thu thập

Chúng tôi không bán, phân phối hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân của quý khách cho các bên thứ ba.

Chỉ những người cần xử lý dữ liệu trong vai trò công việc mang đến thông tin sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho quý khách mới có quyền truy cập vào dữ liệu.

Quyền lợi của quý khách

Quý khách có quyền biết chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân nào về quý khách và có thể yêu cầu một bản sao. Quý khách cũng có quyền sửa dữ liệu cá nhân không chính xác và yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân. Trong một số tình huống nhất định, quý khách cũng có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân.

Nếu quý khách không hài lòng với cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân, quý khách có quyền báo cáo vấn đề này với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại nước sở tại.